Chief Patron

Dr. S. B. Mujumdar

Dr. Vidya Yeravdekar

Dr. Rajani R. Gupte


Patron

Dr. Ketan Kotecha

Mr. Dinanath Kholkar


Organizing Committee

General Chair

Dr. Ketan Kotecha

Dr. Rajesh Ingle


Organizing Chair

Dr. Vivek Deshpande

Dr. Shraddha Phansalkar


Finance Chair

Dr. Shraddha Phansalkar

Dr. Surekha Deshmukh


Publicity Chair

Prof. Shilpa Gite

Mr. Girish Khillari

Prof. Meeta Kumar

Prof. Shruti Patil

Dr. Neha Sharma


Publication Chair

Prof. Dipti Sarmah

Dr. Preeti Mulay

Dr. Yogesh Dandawate


Web Chair

Prof. Pooja Kamat

Prof. Aniket Jagtap

Mr. Pravin Kitte


Secretary Ledger

Mr. Sudarshan Deshpande


Technical Program Committee

Technical Chair

Dr. Swati Ahirrao

Dr. Rajashree Jain

Dr. Preeti Mulay

Prof. Dipti Sarmah


Tutorial Chair

Dr. Ambika Pawar


Panel discussion

Dr. Himanshu Agarawal